อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนสะเดา หมู่10 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

3 ก.ย. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนสะเดา หมู่10 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านนาตาหิน หมู่9 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

2 ก.ย. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านนาตาหิน หมู่9 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนหญ้านาง หมู่8 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

1 ก.ย. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนหญ้านาง หมู่8 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านมาบประดู่ หมู่7 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

31 ส.ค. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านมาบประดู่ หมู่7 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองระเวียง หมู่6 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

30 ส.ค. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองระเวียง หมู่6 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านทรัพย์โพธ์งาม หมู่20 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

30 ส.ค. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านทรัพย์โพธ์งาม หมู่20 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองกุฏีงาม หมู่17 ได้ออกตรวจดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในหมู่บ้านหนองกุฏีงาม หลังจากมีข่าวลือ ว่าไข้เลือดออกกำลังระบาดอย่างหนัก

28 ส.ค. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองกุฏีงาม หมู่17 ได้ออกตรวจดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในหมู่บ้านหนองกุฏีงาม...

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่19 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

28 ส.ค. 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่19 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...
23 สิงหาคม 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยมีนาย ภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เป็นผู้เปิดประชุม และมีนางจิดาภา แสนเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านน้ำตาลพัฒนา เข้าร่วมประชุมด้วย

23 สิงหาคม 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยมีนาย ภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นผู้เปิดประชุม และมีนางจิดาภา แสนเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านน้ำตาลพัฒนา เข้าร่วมประชุมด้วย

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 21 ส.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย ได้มีการให้บริการตรวจคนไข้ จิตเวช ร่วมกับโรงพยาบาลพิมาย ทั้งนี้ยัง ได้มีการใช้ ระบบ Telemed (Telemedicine) ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ (แพทย์ผู้ตรวจ) ทำการตรวจรักษา และได้มีนางสาวณัฏฐา บุญอยู่ (พยาบาลวิชาชีพ) เป็นผู้ซักประวัติผู้ป่วย ทั้ง 2 ยังได้ใช้เป็นระบบ Telemed ทั้งหมด (ระบบทางไกล)

วันที่ 21 ส.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย ได้มีการให้บริการตรวจคนไข้ จิตเวช ร่วมกับโรงพยาบาลพิมาย ทั้งนี้ยัง ได้มีการใช้ ระบบ Telemed (Telemedicine) ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ (แพทย์ผู้ตรวจ) ทำการตรวจรักษา และได้มีนางสาวณัฏฐา บุญอยู่ (พยาบาลวิชาชีพ) เป็นผู้ซักประวัติผู้ป่วย ทั้ง 2 ยังได้ใช้เป็นระบบ Telemed ทั้งหมด (ระบบทางไกล)

วันที่ 21 ส.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง...

อ่านเพิ่มเติม
14 ก.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแพพทย์ จากโรงพยาบาลพิมาย นายแพทย์ธวัช ดีไธสง ,แพทย์หญิงปฐวีพร แจบไธสง ,แพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ,เภสัชศุภรานันท์ สิริกุลธวัช ,พยาบาลสุกัญญา จุลละสุวรรณ ,นางแสงอุทัย พึ่งแก้ว ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้ออกให้บริการ คลินิก NCD Mobile ให้แผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช ในเขตตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย เพื่อลดปัญหาการเดินทางลำบาก ลดการแออัดที่ รพ.พิมาย และส่งเสริมให้ผู้ป่วย ลดปัญหากิน การอยู่ อย่างถูกวิธี

14 ก.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแพพทย์ จากโรงพยาบาลพิมาย นายแพทย์ธวัช ดีไธสง ,แพทย์หญิงปฐวีพร แจบไธสง ,แพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ,เภสัชศุภรานันท์ สิริกุลธวัช ,พยาบาลสุกัญญา จุลละสุวรรณ ,นางแสงอุทัย พึ่งแก้ว ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้ออกให้บริการ คลินิก NCD Mobile ให้แผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช ในเขตตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย เพื่อลดปัญหาการเดินทางลำบาก ลดการแออัดที่ รพ.พิมาย และส่งเสริมให้ผู้ป่วย ลดปัญหากิน การอยู่ อย่างถูกวิธี

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย...

อ่านเพิ่มเติม
14 ก.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแพพทย์ จากโรงพยาบาลพิมาย นายแพทย์ธวัช ดีไธสง ,แพทย์หญิงปฐวีพร แจบไธสง ,แพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ,เภสัชศุภรานันท์ สิริกุลธวัช ,พยาบาลสุกัญญา จุลละสุวรรณ ,นางแสงอุทัย พึ่งแก้ว ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้ออกให้บริการ คลินิก NCD Mobile ให้แผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช ในเขตตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย

14 ก.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแพพทย์ จากโรงพยาบาลพิมาย นายแพทย์ธวัช ดีไธสง ,แพทย์หญิงปฐวีพร แจบไธสง ,แพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ,เภสัชศุภรานันท์ สิริกุลธวัช ,พยาบาลสุกัญญา จุลละสุวรรณ ,นางแสงอุทัย พึ่งแก้ว ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้ออกให้บริการ คลินิก NCD Mobile ให้แผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช ในเขตตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย

14 ก.ค. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย...

อ่านเพิ่มเติม
6da6ca44630c6f920a63fb7bcc7a9faf
6da6ca44630c6f920a63fb7bcc7a9faf
2b64b0ab47b575e38e618ba919de1ae1
2b64b0ab47b575e38e618ba919de1ae1
n21bfnpj58g44gok8o
n21bfnpj58g44gok8o
img_5937
img_5937
b242da853898dc0df6d7c3a72013abeb
b242da853898dc0df6d7c3a72013abeb
Shadow

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนสะเดา หมู่10 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

3 ก.ย. 2566...

อ่านเพิ่มเติม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านนาตาหิน หมู่9 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านนาตาหิน หมู่9 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

2 ก.ย. 2566...

อ่านเพิ่มเติม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนหญ้านาง หมู่8 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านโนนหญ้านาง หมู่8 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

1 ก.ย. 2566...

อ่านเพิ่มเติม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านมาบประดู่ หมู่7 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านมาบประดู่ หมู่7 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

[gallery...

อ่านเพิ่มเติม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองระเวียง หมู่6 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองระเวียง หมู่6 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

30 ส.ค. 2566...

อ่านเพิ่มเติม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านทรัพย์โพธ์งาม หมู่20 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านทรัพย์โพธ์งาม หมู่20 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

30 ส.ค. 2566...

อ่านเพิ่มเติม
"ระวัง! โรคไข้เลือดออกไวต่อสภาพอากาศ......!!

“ระวัง! โรคไข้เลือดออกไวต่อสภาพอากาศ แนะประชาชนป้องกันตนเอง พร้อมปฏิบัติตามหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด....!!

กรมควบคุมโรค…ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะระบาดในภูมิภาคอาเซียน แต่ในประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

หมอเตือน !! หน้าฝน โปรดระวัง !!

“ยุงลาย” จะพบมากในเขตร้อนชื้น ยุงชนิดนี้จะพบมากในเขตชุมชน โดยเฉพาะในถิ่นที่แออัด
เนื่องจากมีแหล่งน้ำให้ยุงแพร่พันธุ์แต่ในชนบท โดยเฉพาะที่เริ่มแออัดก็จะพบว่ามียุงลายเพิ่มมากขึ้น

คลังรูปภาพ

ห้องนี้เป็นห้องคลังรูปภาพทั้งหมดสนใจคลิ๊กเข้าไปดูได้เลย…

GO TO WEBSITE

คลังวีดีโอ

ห้องนี้เป็นห้องคลังวีดีโอทั้งหมดสนใจคลิ๊กเข้าไปดูได้เลย…

GO TO WEBSITE

คลังดาวน์โหลดโปรแกรม/เอกสาร

ห้องนี้เป็นห้องดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสารทั้งหมดสนใจคลิ๊กเข้าไปดูได้เลย…

GO TO WEBSITE