082-4876668 witsanu.nn@gmail.com

**ผู้ที่เดินทางเข้ามาในอำเภอพิมาย ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 30 จังหวัด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้**
1.ให้รายงานตัวกับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. ภายใน 12 ชั่วโมง ทุกราย
2. ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อคัดกรองพิจารณาการสั่งกักตัวตามความเสี่ยง
3.หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ให้ออกคำสั่งกักตัว เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน
4.หากไม่พบอาการหรือความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ให้เฝ้าระวังอยู่ที่พัก โดยแยกพักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น

Cr : โรงพยาบาลพิมาย