082-4876668 witsanu.nn@gmail.com

สิทธิเบิกจากสังกัด (อปท.) จ่ายตรงไม่ต้องเสียเงิน  ประชาสัมพันธ์ ผู้มารับบริการ รพ.สต.หนองระเวียง ที่มีสิทธิเบิกจากสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทาง รพ.สต.หนองระเวียง โดยให้นำบัตรประชาชนยื่นรับบริการตามปกติเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ และไม่ต้องสำรองเงินจ่ายเมื่อรับบริการสิ้นสุดลง