082-4876668 witsanu.nn@gmail.com

 

ชื่อ…นายอำนาจ  สว่างจิตร
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางขนิษฐา  ประจิตร
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางอ้อยทิพา  กังวานกิจตระกูล
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางบุษราภรณ์  เขื่อนคำ
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวจุรีพร  โรนพิมาย
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…เจ้าพนักงานทันตาภิบาล ปฎิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

ชื่อ…นายหริภัทร์  จันทวลี
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…เจ้าพนักงานสาธารสุข
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวพรทิพย์ ดินจันทึก
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พกส.)
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวรัฐอารี ยับสับเทียะ
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พกส.)
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางจารุวรรณ  คล่องดี
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พกส.)
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางองุ่น งามมะเริง
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ผู้ช่วยเหลืออคนไข้
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นายวิษณุ เสาะสาย
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ลูกจ้างรายวัน
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวจุไรรัตน์ ปั่นสันเทียะ
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ลูกจ้างรายวัน
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวสุจิตรา สดโคกกรวด
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…ลูกจ้างรายวัน
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง