082-4876668 witsanu.nn@gmail.com

 

ชื่อ…นายอำนาจ  สว่างจิตร
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางขนิษฐา  ประจิตร
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางอ้อย  กังวานกิจตระกูล
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางบุษราภรณ์  เขื่อนคำ
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวจุรีพร  โรนพิมาย
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…เจ้าพนักงานทันตาภิบาล ปฎิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

ชื่อ…นายหริภัทร์  จันทวลี
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…เจ้าพนักงานสาธารสุข
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

 

ชื่อ…นางสาวกมลชนก  เผือกจันทร์
เบอร์โทร…0
ตำแหน่ง…นักวิชาการสาธารณสุข
งานที่รับผิดชอบ…งาน

E-Mail…@gmail.com
ID Line…ID

ปฎิบัตหน้าที่…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง