082-4876668 witsanu.nn@gmail.com

วันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์  2563 Big Cleanning day week เพื่อเฝ้าระวังเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์  2563  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม Big Cleaning day week เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้

การสอนสุขศึกษาในการป้องกันโรคแก่ผู้มารับบริการ และแกนนำ อสม. จากนั้นรพ.สต.หนองระเวียงได้ทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ช่วยอีกทาง