โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง มีแพทย์จากโรงพยาบาลพิมาย  นายแพทย์ ธวัช ดีไธสง ได้ออกตรวจ คลีนิค NCD mobile ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดัน) และแพทย์ สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ได้ออกตรวจ คลีนิค ผู้ป่วยจิตเวช ในเขต ตำบลหนองระเวียง ที่ รพ.สต.หนองระเวียง เพื่อ ลดปัญหาการเดินทางลำบาก ลดการแออัดที่โรงพยาบาลพิมาย และส่งเสริมให้ผู้ป่วย ลดปัญหาการกิน การอยู่แบบถูกวิธีอีกด้วย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง มีแพทย์จากโรงพยาบาลพิมาย นายแพทย์ ธวัช ดีไธสง ได้ออกตรวจ คลีนิค NCD mobile ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดัน) และแพทย์ สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ได้ออกตรวจ คลีนิค ผู้ป่วยจิตเวช ในเขต ตำบลหนองระเวียง ที่ รพ.สต.หนองระเวียง เพื่อ ลดปัญหาการเดินทางลำบาก ลดการแออัดที่โรงพยาบาลพิมาย และส่งเสริมให้ผู้ป่วย ลดปัญหาการกิน การอยู่แบบถูกวิธีอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย  ได้มีการออกตรวจวัดระยะสายตาให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ โรงเรียนหนองบัวลอย , โรงเรียนหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย ได้มีการออกตรวจวัดระยะสายตาให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ โรงเรียนหนองบัวลอย , โรงเรียนหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย  ได้มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตรวจฟันและเปลี่ยนสายอาหาร ให้แก่ผู้ป่วย (นามสมมุติ) หมู่ 9 บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย ได้มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตรวจฟันและเปลี่ยนสายอาหาร ให้แก่ผู้ป่วย (นามสมมุติ) หมู่ 9 บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิมาย (ศป.ปส.อ.พิมาย) ได้จัดโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดหนองระเวียง ำบลหหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิมาย (ศป.ปส.อ.พิมาย) ได้จัดโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดหนองระเวียง ำบลหหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา