คู่มือการใช้งาน ระบบ E-Claim

Mapping สิทธิการรักษาเพื่อส่งออก 16 แฟ้มแล้วนำเข้า ระบบ E-Claim online เพื่อเคลม

คีย์ E-Claim online เบิกเคลม การคัดกรองใน ช่วงอายุ 15 – 34 ปี / 35 – 59 ปี

เบิกเคลม สปสช. ผ่าน E-Claim online สิทธิ อปท.ส่วนท้องถิ่น

การส่งออกข้อมูล E-Claim online เพื่อส่งประมวลผลงาน

การรับชุดข้อมูล E-Claim online ในการตรวจสอบ REP